Laboratoriya

Geofizika

Kafedra faydalı qazıntı ələxüsus neft-qaz yataqlarının axtarışı və istismarının bütün mərhələlərində müxtəlif fiziki sahələrdən istifadə etməklə, riyazi aparatın və kompüter texnologiya vasitəsilə yer qabığının geoloji quruluşunu , FQY-nın yerini və  ehtiyyatını hesablayan yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı aparılır.

 «Geofizika» kafedrası 1947/48-ci dərs ilində geoloji-kəşfiyyat fakultəsinin nəzdində yaranmışdır. Kafedranın təsis olunması faktı faydalı qazıntı və neft-qaz yataqlarının axtarış və kəşfiyyatında geofiziki metodların aparıcı rolu ilə əlaqədardır.

            Hal-hazırda kafedrada 1 akademik, 4 professor, 7 dosent və 3 assisent elmi-pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olur.

            70 illik fəaliyyəti müddətində kafedrada 16 doktorluq və 65 namizədlik dissertasiyası hazırlanmış və müvəffəqiyyətlə müdafiə olunmuşdur. Kafedra əməkdaşlarından professorlar ardıcıl olaraq kafedra müdiri işləmişlər: S.Y.Litvinov (1952-70), İ.O.Simelzon (1970-72), H.C.Cəfərov (1972-85), R.Ə.Abdullayev (1985-91), P.Z.Məmmədov (1991- 2016), V.M. Seyidov (2016-hal-hazırda).      Kafedra Respublikanın və bəzi xarici ölkələrin elmi-istehsalat idarələri və firmaları ilə sıx əməkdaşlıq edir.

            Hazırda kafedra “Geofizika mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr və magistr səviyyəsində yüksək ixtisaslı geofizik kadrlar hazırlayır.

            Kafedrada 2507.01-“Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki üsullarla axtarışı” ixtisası üzrə elmlər və fəlsəfə doktotları hazırlanır.