Laboratoriya

Laboratoriyalar

“HİDROGEOLOGİYA VƏ MÜHƏNDİSİ GEOLOGİYA” LABORATORİYASI

“Hidrogeologiya və mühəndisi geologiya” laboratoriyası kifayət qədər müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Laboratoriyada hal-hazırda 30-a qədər hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji işləri yerinə yetirmək mümkündür. Qruntların məsaməlilliyinin, sıxlıqlarının parafinləmə, kəsici silindr üsulu ilə, qranulometrik tərkibin ələk, Rutkovski və s. üsullarla, plastikliyin aşağı və yuxarı hədlərinin, mexaniki xassələrinin müxtəlif üsullarla təyini dərslərdə əyani şəkildə nümayiş etdirilir. Daha mütərəqqi üsullarla laboratoriya işlərinin dəqiq yerinə yetirilməsi üçün müasir cihazlardan istifadə etmək nəzərdə tutulmuşdur.