Laboratoriya


sdasd

Çingiz Xəlifəzadə

Vəzifə: Məsləhətci-professor

Elmi dərəcə: g.m.e.d.

E-Poçt: chingiz.xalifzade@asoiu.edu.az


310  məqalə, 56 tezis,  3 dərslik, 8 monoqrafiya,  3 patent

Tədqiqat sahəsi

Prof. Ç.M.Xəlifəzadənin tədqiqat sahəsi çox genişdir. İlk növbədə mən sedimentologiya üzrə ixtisaslaşmış, eyni zamanda mən uzun müddət stratiqrafiya və paleocoğrafiya ilə məşqul olmuşam. Çökmə süxurların mineralogiyası, petroqrafiyası və geokimyası mənim əzimlə işləyən elm sahələri olmuşdur.

1965-1972-ci illər ərəfəsində müasir və qədim onurqasızların biokimyəvi problemləri.

1983-1988-ci illərdə isə termal suların hidrogeologiyası və utilizasiyası ilə məşqul olmuşam.

Son zamanlarda gillərin mineralogiyası və genezisinin araşdırılması mənim əsas tədqiqat sahəm olmuşam.

 

Təhsil və elmi dərəcə

1952-ci ildə ali geoloji təhsilə nail olmuşam. Sonrakı illərdə isə Azərbaycanın və Moskvanın Geoloji İnstitutunda elmlər namizədi və elmlər doktoru elmi dərəcələri və 1976-ci ildə isə «Faydalı qazıntılar» kafedrası üzrə professor elmi adında təsdiq olmuşam.

 

Əmək fəaliyyəti

1954-1956-ci illərdə AEA-nın Geoloji İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində

1956-1963-cü illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasının Dağıstan filialında baş elmi işçi, şöbə müdiri, Geologiya İnstitutunun direktor əvəzçisi vəzifələrində çalışmışam.

1981-ci ildə Təhsil Nazirliyinin Neft Akademiyasında və sonra Dövlət Neft və Sənaye Universitetlərində əmək fəaliyyətində olmuşam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət neft və Sənaye Universitetində məsləhətçi-professor vəzifəsində çalışıram.

 

Seçilmiş əsərləri

tezis, məqalə,  patent,  dərs vəsaiti.